Ecstatic.cz chrání osobní údaje
 
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Goddess Gifts, s.r.o. se sídlem Laudonova 439/7, PSČ 102 00 Praha - Štěrboholy IČO: 05548632 provozující webové stránky www.ecstatic.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@ecstatic.cz

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu a údaje o objednaných produktech a jejich doručování nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží). Zpracováváme je tedy po dobu účinnosti této smlouvy.Plnění právních povinností zejm. v souvislosti s daňovými a účetními zákony.

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli různým zákonným povinnostem zejm. týkající se vystavování a evidence daňových dokladů. Osobní údaje takto zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy.

 • Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení nebo do jeho odvolání.
 • Řádný provoz webových stránek
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu, stejně jako osobní údaje získané z tzv. nezbytných cookies (k tomuto srov. níže v kapitole „Cookies“). Účelem zpracování je identifikace Vás jako návštěvníka při procházení webu anebo při opakovaném přihlášení se na web, a to mimo jiné pro zajištění funkce našeho eshopu. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění funkční webové prezentace a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky.
 • Přizpůsobení webových stránek (preference)
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je přizpůsobování webových stránek Vašim preferencím, například lokalitě, jazykovým volbám a Vašemu zařízení. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na personalizaci webových stránek konkrétním preferencím zákazníků a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. preferenčních cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.
 • Analýza návštěvnosti webových stránek (statistika)
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je pochopení způsobu, jakým návštěvníci používají naše webové stránky. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na získání informací o užívání našich stránek za účelem jejich dalšího rozvoje a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. statistických cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.
 • Podpora a propagace produktů a služeb (marketing)
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je získání informací pro zobrazení reklamy odpovídající osobním preferencím konkrétního uživatele a realizace této reklamy. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a služeb a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. marketingových cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.
 • Interní evidence a ochrana našich práv a zájmů
  Za tímto účelem zpracováváme zejm. Vaše identifikační údaje, údaje o využívání produktů a služeb nebo fakturační údaje, a to pro zajištění našich oprávněných zájmů, konkrétně vedení naší vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb, jakož i ochrana našich práv a právních nároků. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po dodání zboží či poskytnutí služby nebo digitálního obsahu. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů 
  Na některých našich seminářích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.
  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při každé návštěvě webového portálu ukládáme na zařízení návštěvníka webu a při jeho dalších návštěvách čteme tzv. cookies, což jsou malé soubory s informacemi o návštěvě. Užíváme jak cookies, které se vymažou po ukončení návštěvy platformy, tak cookies, které zůstávají na zařízení návštěvníka po nastavenou dobu, nejdéle však po 2 roky. Vedle cookies také užíváme nebo může užívat další obdobné technologie, jako jsou například tzv. web beacons, neboli malé obrázky obsažené ve webovém portálu, které načítá zařízení návštěvníka a mají obdobnou funkci jako cookies. Z cookies a dalších technologií lze získat osobní údaje návštěvníků webu.

Některé z užívaných cookies jsou nezbytné pro správné fungování našeho webového portálu, například za účelem identifikace návštěvníka při procházení webu a jeho opakovaném přihlášení se na web, zabezpečení jeho přístupu do webového portálu či přizpůsobení jeho obsahu a označení obsahu, který si již prohlédl. Pokud si návštěvník v prohlížeči tyto cookies zablokuje, nemusí web fungovat správně ani nemusí být technicky možné poskytnout mu některé služby naše služby. Tyto cookies tedy fungují na základě našeho oprávněného zájmu pro účel řádného fungování webového portálu, jak je tento popsán výše.

Cookies, které pro správné fungování webového portálu nezbytné nejsou, mohou být užívány pouze na základě předchozího souhlasu návštěvníka, tedy Vás. V našem případě může jít o preferenční, statistické nebo marketingové cookies, kdy související účely zpracování jsou popsány výše. Souhlasit s nimi lze skrze tzv. cookies lištu na našich webových portálech.

Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci Mioweb, Smartemailing, FAPI
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme zejména v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Může ale docházet k předávání Vašich údajů také do třetích zemí mimo Evropskou unii, typicky společnostem Meta nebo Google, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel či správce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@cestaextaze.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, jakož i informace o našem zpracování těchto vašich údajů. Pokud si tak vyžádáte, můžete dostat i kopii Vašich osobních údajů: první máte zdarma, každá další však může podléhat administrativnímu poplatku.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Máte právo na přenositelnost, tzn. můžete od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytli které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Ty Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Můžete vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Lze také technicky omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.).

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale v některých případech máte právo požadovat výmaz Vašich údajů. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem anebo nemáme jiný účel, pro který je můžeme nadále legitimně zpracovávat, typicky pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.2.2022